Regulamin parku

1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Parku Linowego PANDA PARK mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2. W Parku Linowym udostępnione są następujące trasy:

Trasa dziecięca-siatkowa przeznaczona jest dla dzieci najmłodszych potrafiących samodzielnie poruszać się po trasie. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 12 lat. Dorosłe osoby mogą korzystać z trasy ze szczególnie ostrożnie ze względu na niskie przeszkody.

2.1. Osoby znajdujące się na terenie lub jako opiekunowie dzieci bawiących się na trasach parku linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową ocenę bezpieczeństwa

2.2. Nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwem wypadku i poważnych urazów.

2.3. Personel Parku Linowego za nieprzestrzeganie regulaminu może bezwzględnie nakazać natychmiastowe opuszczenie toru linowego. Osoba wykluczona ma obowiązek opuszczenia toru przeszkód zgodnie z instrukcjami wydanymi przez personel Parku.

2.4. Na terenie trasy siatkowej oraz całego terenu Parku Linowego Lemur zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

Trasy niskie – przeznaczone dla osób od 120 cm wzrostu

Trasy średnie – przeznaczona dla osób od 130 cm wzrostu.

Trasy wysokie – przeznaczone dla osób od 140 cm wzrostu.

3. Prawo do korzystania z tras linowych na terenie Parku Linowego maja osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodzica lub opiekuna, które mają

odpowiedni wzrost do danej trasy oraz:

– posiadają ważny bilet Parku Linowego,

– zostały przeszkolone przez Instruktora Parku Linowego z zakresu zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z tras,

– nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub leków mogących mieć wpływ na ich zachowanie.

4. Korzystanie z Parku Linowego wymaga dobrego stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Osoby cierpiące na choroby mogące zagrażać ich zdrowiu lub życiu w wyniku wysiłku fizycznego, nie powinny korzystać z tras Parku Linowego.

5. Korzystanie z tras odbywa się tylko w godzinach wyznaczonych przez Park Linowy.

6. Osoby, które zrezygnują z przejścia całości lub odcinka trasy mają prawo do zwrotu całej lub proporcjonalnej części pieniędzy W takim przypadku, prosimy wspólnie ustalić w kasie Parku – w jakim stopniu nasza usługa została zrealizowana.

7. Park Linowy nie posiada przechowalni, prosimy o zadbanie o rzeczy wnoszone na jego teren.

8. Rzeczy zgubione lub pozostawione w Parku Linowym, w przypadku ich odnalezienia, można odebrać w kasie Parku w terminie do 14 dni.

9. Na terenie Parku Linowego zabrania się:

– palenia tytoniu,z wyłączeniem specjalnie oznakowanego i przeznaczonego do tego miejsca,

– wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych,

– wynoszenia poza teren Parku Linowego jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność Parku Linowego lub Gości Parku.

– zanieczyszczania lub zaśmiecania Parku,

– naruszania lub celowego niszczenia przedmiotów stanowiących własność Parku Linowego lub Gości Parku,

– jazdy na rowerach, deskorolkach, wrotkach lub innych podobnych urządzeniach.

10. Osoby nieprzestrzegające zaleceń wymienionych w pkt. 9 będą poproszone o opuszczenie terenu Parku Linowego.

11. Goście Parku Linowego mają obowiązek stosowania się do zaleceń obsługi parku – mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Parku Linowym.

12. Reklamacje i skargi prosimy zgłaszać w kasie Parku lub pocztę elektroniczną na adres danego parku, który znajduje się na stronie www.pandapark.pl

13. Sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Parku Linowego.

14. Treść regulaminu jest dostępna w widocznym miejscu w pobliżu kasy Parku Linowego oraz na stronie www.pandapark.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

15. Zasady Bezpieczeństwa stanowią integralną część regulaminu Parku Linowego.

16. Zalecanym strojem do korzystania z tras Parku Linowego jest strój sportowy. Należy mieć świadomość, że w trakcie pokonywania tras w Parku może nastąpić uszkodzenie odzieży (rozdarcie, poplamienie,itp.).

17. Naszym Gościom zalecamy używanie rękawiczek ochronnych.

18. Osoby korzystające z Parku Linowego otrzymują od instruktora sprzęt asekuracyjny: uprząż z lonżami, hak asekuracyjny, bloczek zjazdowy oraz kask.

19. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego – nie wolno przy nim nic zmieniać

20. Biżuterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty należy odpowiednio zabezpieczyć, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz innych osób.

21. Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem. Zalecamy stosowanie pod kask czepków jednorazowych.

22. Trasa Parku Linowego zaczyna się w miejscu oznaczonym kolorową tabliczką z nazwą trasy.

23. Wejście na trasę może następować tylko po przejęciu szkolenia i wyrażeniu zgody przez instruktora.

24. Nasi Goście pokonują trasę samodzielnie, dbając o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób niepełnoletnich będących pod ich opieką.

25. Hak asekuracyjny posiada precyzyjną szczelinę która umożliwia przekładanie do przez płyty stalowe.

26. Podczas pokonywania wyjść oraz zejść pionowych (drabiny) należy przekładać hak asekuracyjny w taki sposób aby znajdował się cały czas na wysokości głowy.

27. Podczas poruszania się po torze linowym hak powinien swobodnie poruszać się po linie asekuracyjnej ciągnięty za użytkownikiem przez jego indywidualną lonże bezpieczeństwa połączoną z uprzężą.

28. Trzymanie haka w ręku powinno mieć miejsce tylko podczas przekładania go przez stalowe płyty.

29. Podczas pokonywania tras w Parku Linowym – nie dotykamy rękoma lin stalowych – grozi to skaleczeniem.

30. Na platformie mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

31. Na trasie między platformami może znajdować się tylko 1 osoba. Następna osoba może rozpocząć wchodzenie na przeszkody dopiero, gdy idący z przodu uczestnik zwolni trasę i znajdzie się na następnej platformie.

32. Jeśli na linie stalowej pojawi się oznaczenie w kolorze żółtym oznacza to że należy tam wpiąć bloczek do zjazdu, następnie na bloczku zawiesić hak asekuracyjny.

33. Podczas zjazdu na linie zjazdowej należy trzymać się tylko lonży bloczka lub zestawu lonż bloczka i karabinków zgodnie z instrukcją otrzymaną podczas szkolenia.

34. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!

35. Jedyną dopuszczalną pozycją podczas zjazdu jest pozycja „siedząca”.

36. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.

37. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

38. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając za linę nośną dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.

39. Po przejechaniu na linie należy zdjąć hak asekuracyjny z bloczka, następnie wypiąć bloczek z liny i wpiąć go do ucha z boku uprzęży.

40. W trakcie przechodzenia trasy w Parku Linowym należy zachować się spokojnie, nie huśtać się na przeszkodach, nie skakać na platformach.

41. W przypadku utraty sił lub innych przyczyn uniemożliwiających dalsze pokonywanie trasy – należy powiadomić instruktora – zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemie

42. Nasi Goście mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i w trakcie pokonywania tras MUSZĄ BYĆ ZAWSZE WPIĘCI DO LINY ASEKURACYJNEJ.